1. Všeobecná ustanovení

Kupující odesláním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve zvláštní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka. 

2. Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Ostatní údaje jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. AIR-SHOP.CZ (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. 

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. 

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách AIR-SHOP.CZ jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6. Slevy

AIR-SHOP.CZ si vyhrazuje právo poskytnout slevy dle svého uvážení. Nabízí 5% slevy pro vybrané státní zaměstnance, členy aeroklubů a jiných klubů, dále za recenze, za zveřejnění odkazu na naše stránky a to vše při minimálním odběru 5 položek.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení placené částky na náš účet za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Vzhledem k tomu, že využíváme skladové zásoby u dodavatelů, uvádíme dodací lhůtu přibližně 10 pracovních dnů. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se sklad je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. U zboží, které není skladem může být uvedena obvyklá doba dodání. Tato doba vyjadřuje obvyklou a pravděpodobnou dobu dodání, podle zkušeností prodávajících, nejde však o závaznou dobu dodání. V případě, že je u zboží uvedena informace, že zboží není skladem, popřípadě text "na dotaz", je kupující povinen se předem informovat na předpokládanou dobu dodání. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodací lhůtu zná.

8. Rozdělení objednávky

V případě, že objednávka obsahuje více položek s tím, že některé jsou skladem a některé nejsou, je prodávající oprávněn do 3 dní od obdržení objednávky objednávku rozdělit a vyexpedovat položky, které jsou v tom okamžiku skladem. O expedování rozdělené objednávky je prodávající povinen kupujícího informovat předem (telefonicky, e-mailem, sms). Kupující má právo zrušit druhou část objednávky, obsahující nedodané položky, mimo případů, kdy je předem domluveno jinak. Položky, které zbývají dodat z rozdělené objednávky budou dodány po jejich naskladnění na náklady prodávajícího.

9. Dopravní podmínky, poštovné, rezervace

Ceny za dopravu jsou popsány zde: Platba a cena dopravy
Zboží zasíláme do České republiky a na Slovensko a po domluvě i do jiných zemí. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a naší firmě. Faktura (daňový doklad) jsou přiloženy v balíku se zbožím, případně poslány elektronicky na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. V den odeslání zásilky odešle prodávající kupujícímu informační e-mail s číslem balíku, jménem přepravní služby, seznamem expedovaného zboží a dobírkovou částkou. Tímto e-mailem se bere kupující za informovaného o odeslání zásilky a jeho poviností je balík převzít. V případě, že se zásilka prodávajícímu vrátí z jakéhokoliv důvodu, způsobeného kupujícím (nevyzvednutá, špatné telefonní číslo, nezastižen apod.), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení nákladů na dopravu. V případě, že kupující požaduje opakované odeslání, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu předchozí náklady na dopravu (snížené o doběrečné) a změnit způsob platby na platbu předem. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu e-mailem zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení je zásilka znovu odeslána. V případě, že zálohová faktura není uhrazena do 5 dní, je prodávající oprávněn objednávku zrušit. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na úhradu vynaložených nákladů na dopravu.
Rezervace zboží
Prodávající se zavazuje rezervovat zboží, které si kupující objednal a je skladem, po dobu 3 pracovních dní. Kupující je povinen odebrat zboží rezervované k osobnímu odběru na prodejně a nebo souhlasit se zasláním na jeho adresu, ve lhůtě 3 pracovních dní. Při nedodržení lhůty je prodávající oprávněn zboží dodat jinému zákazníkovi.

10. Záruka, servis, reklamace, výměny

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Nové zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě výměny oblečení a obuvi za jinou velikost se neúčtuje v rámci ČR znovu dopravné. V souladu se zákonem 367/2000 Sb. můžete zboží do 14 dnů od obdržení vrátit na adresu provozovatele objednané zboží za následujících podmínek: - zboží musí být vráceno v původním stavu spolu s daňovým dokladem (fakturou) - zboží nesmí jevit známky opotřebení. Zboží pošlete na naši adresu (ne dobírkou!). Důvod vracení zboží nemusíte sdělovat. Po zkontrolování zboží Vám přijde oznámení, zda bude Vaší žádosti o vrácení zboží vyhověno. V případě přijetí vráceného zboží zpět Vám celou uhrazenou částku vrátíme.

11. Odstoupení od smlouvy

Na základě zákona. č. 40/1964 Sb. § 53 odst. 7 má kupující možnost vrátit nové zboží do 14 dnů od doručení. Zboží nesmí být poškozené ani používané. Kupující může zboží vyzkoušet. Uhrazenou cenu zboží a poštovného (při vrácení veškerého zboží z objednávky) je prodávající povinen vrátit zpět spotřebiteli do 30 dní, pokud tento odstoupil ve lhůtě a vrátil zboží v bezvadném stavu. Na základě zákona. č. 40/1964 Sb. § 53 odst. 10 má prodávající právo na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vracením zboží. Náklady s vracením zboží se posuzují individuálně. Může jít o náklady na znovu zabalení zboží, označení prodejními etiketami, vyčištění zboží, přijetí zboží na sklad a podobně. Adresa pro vracení zboží je: AIR-SHOP, Činěves 49, 28901. Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou převzaty! K zásilce přiložte kopii kupního dokladu a volně psanou žádost o vrácení peněz + číslo účtu, na které mají být zaslány, nebo žádost o výměnu za jiné zboží.

12. Omezení prodeje výrobků pro osoby mladší 18ti let

Odesílat objednávky a tím uzavírat smlouvy v internetovém obchodě www.air-shop.cz smí pouze osoby starší 18ti let. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je starší 18ti let.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Za obchod www.air-shop.cz odpovídá v plné míře majitel a provozovatel Ing.Robert Stejskal, IČ 01350005.

14. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek kupujícího, reklamací apod., informování kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi apod., poskytování kupujícímu informace o zboží, cenách apod.

Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje: nejsou pravdivé, byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží, byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR.

Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace.

15. Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i se záručními a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Pro „koncové zákazníky“ specifikované níže se tyto Všeobecné obchodní podmínky řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami. Koncovým uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího Air-shop.cz Ing. Robert Stejskal, za účelem jeho obvyklého používání. Spotřebitelem se pro účely tohoto řádu rozumí takový koncový uživatel, který při koupi zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a neposkytuje za tímto účelem společnosti své IČ.
Pro „podnikatelské subjekty“ se tyto Všeobecné obchodní podmínky řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Kupující svou registrací stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.

 

Z NABÍDKY ESHOPU

Z našeho blogu

O nás

Firmu v roce 2013 založil společně s manželkou Denisou, bývalý pilot stíhacího letounu JAS-39 Gripen Ing. Robert Stejskal, který prodávané letecké bundy rovněž testuje v otevřeném cockpitu historického stíhacího trojplošníku Fokker Dr.1 Dreidecker. Naše společnost zaregistrovala oděvní značku AIRSTRIKER, která se stále více dostává do podvědomí zákazníků.

 

Kontaktujte nás

Telefon: +420 739 005 487 nebo +420 732 150 881
E-mail: info@air-shop.cz
Facebook: www.facebook.com/pg/leteckebundy.cz/about

Po předchozí telefonické dohodě nás můžete rovněž navštívit v našem showroomu v Poděbradech na adrese Riegrovo nám. 9/8